مدل‌ سازی یک‌ بعدی و دو بعدی سیستم نفتی در تعدادی از میادین فارس ساحلی و بررسی توان تولید میان‌ لایه‌ های شیلی در سازند کنگان و دالان بالایی

منتشرشده توسط: امید اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۶ - ۴:۱۷

میادین فارس ساحلی در برگیرنده مقادیر قابل‌توجهی از هیدروکربن به‌ویژه به‌صورت گازی هستند. مدل‌سازی سیستم نفتی به‌عنوان روشی برای رفع ابهامات اکتشافی و کاهش خطرات حفاری ابزاری ارزان قیمت و مناسب است. در این مطالعه با جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی، استفاده از تحلیل داده‌های آنالیز راک-اول و مدل‌سازی یک‌بعدی با استفاده از نرم‌افزار پترومد بر روی سه میدان در محدوده فارس ساحلی سعی شده است احتمال منشا بودن لایه‌های محتمل سازند سرچاهان و میان‌لایه‌های شیلی سازند کنگان بررسی شود. نتایج مدل‌سازی نشان داد سازند سرچاهان سنگ منشا اصلی است که بین ۹/۱ تا ۶/۱ میلیون سال پیش به بیشترین عمق تدفین رسیده است. همچنین ثابت شد میان‌لایه‌های شیلی سازند کنگان نمی‌تواند منشا اصلی هیدروکربن‌های موجود در منطقه باشد، با این حال توسط این میان‌لایه‌های مقادیر محدودی هیدروکربن تولید شده است که در مقایسه با حجم عظیم ذخایر این میادین بسیار ناچیز می‌باشد و نمی‌تواند سنگ منشا اصلی تولید‌کننده‌ این هیدروکربن‌ها باشد. مسیر‌های مهاجرت اولیه به بلنداهای قدیمی غالبا به‌صورت عمودی، و از ناودیس‌ها به طاقدیس‌ها به صورت مایل و جانبی است. عمده‌ی هیدروکربن میدان B، به صورت جانبی به میادین مجاور مهاجرت کرده است. میدان D، از خود مهاجرتی ندارد و تنها مقدار کمی از هیدروکربن میدان C به طور جانبی به درون آن مهاجرت کرده است.

موضوعی: